• Config docker cho Rails App nhanh gọn lẹ

    Note tạm vào đây từ từ viết chi tiết sau Dockerfile 123456789101112131415FROM ruby:2.7.1RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash - \ &...

    NN-Blog được xây dựng như thế nào?

    Phải nói như nào nhỉ…Dạo này có gặp tình trạng lại những công nghệ, kỹ thuật, cách debugger,… mình tìm hiểu, đã làm trong những dự án trước hoặc từng sử dụng...